Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

функции в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната:


 • предлага на Министерския съвет проекти на актове относно държавната политика в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната;

 • издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната;

 • издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България;

 • издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема сертификати за получател на продукти, свързани с отбраната;

 • издава, отказва, изменя, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната;

 • издава, отказва, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, между две трети страни;

 • води публичен регистър на лицата по т. 2 - 6;

 • разглежда информации от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и други контролни органи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

 • представя в Министерския съвет годишен доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.


Процедури за издаване на документи по смисъла на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

 1. Процедура и документи за износ и внос на продукти свързани с отбраната съгласно изискванията на ЗЕКПСОИТДУ;
 2. Процедура и документи за лиценз за транспортиране на продукти свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България съгласно изискванията на ЗЕКПСОИТДУ;
 3. Процедура и документи за получаване на сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната съгласно изискванията на ЗЕКПСОИТДУ;
 4. Процедура и документи за издаване на удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната от територията на Република България за територията на друга държава членка съгласно изискванията на ЗЕКПСОИТДУ;
 5. Процедура и документи за издаване на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбраната между две трети страни съгласно изискванията на ЗЕКПСОИТДУ;
 6. Банкова сметка

© 2022
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan