Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

ФУНКЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ:


  • приема проекти на национални и отраслови програми за развитие на отбранителната индустрия и нейното участие в програмите за модернизация на Българската армия;

  • приема проекти на национални стратегически документи за развитие на отбранителната технологично-индустриална база и научните изследвания в областта на отбраната и сигурността и извършва периодични прегледи за тяхното изпълнение;

  • приема годишни програми и отчети за работата на Индустриалния форум и Постояннодействащата контактна експерта група към съвета, които провеждат постоянен диалог с националния научен и производствен потенциал относно създаването на предпоставки и условия за успешното развитие на българската отбранителна индустрия;

  • координира дейността на министерствата и ведомствата по запазване на съществуващите и развитие на нови ключови конкурентни способности на отбранителната индустрия, отговарящи на потребностите на националната сигурност и отбраната на страната и допринасящи за укрепване на отбраната и сигурността в рамките на ангажиментите на България в НАТО и Европейската агенция по отбрана;

  • координира дейността на министерствата и ведомствата за разработване и прилагане на национални механизми във връзка с участието на отбранителната индустрия в програми и инициативи на Европейската агенция по отбрана и агенции на НАТО;

  • дава становища и препоръки относно разработването и внедряването на отбранителни продукти от звената на българската отбранителна индустрия, което да се извършва в съответствие с нормативните актове от системата за отбранителна аквизиция на Министерството на отбраната;

  • дава насоки и указания на националния научен и производствен потенциал за целесъобразно трансфериране на технологии и продукти с военно предназначение към високотехнологични производства в гражданската сфера;

  • координира дейността на министерствата и ведомствата по разработване на национална програма за обучение на специалисти по заявка на общини или на предприятия от отбранителната индустрия;

  • приема и координира изпълнението на Национална програма за отбранителни изследвания и технологии; координира научните изследвания в областта на отбраната и сигурността в Република България.

СПИСЪК
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

НАИМЕНОВАНИЕКОНТАКТ
1 "Аркус" АД гр. Лясковец www.arcus-bg.com
2 "Армитех" ООД Пловдив armitechplast.com/index.html
3 "Арсенал" АД гр. Казанлък www.arsenal-bg.com
4 "Битова електроника" АД гр. Велико Търново www.bitova-electronika.com
5 "Видекс" АД гр. София www.videx.bg
6 "Дунарит" АД гр. Русе www.dunarit.com
7 "Експал България" АД гр. Габрово www.maxam-europe.com
8 Институт по металознание "Акад. Ангел Балевски" гр. София www.ims.bas.bg
9 "Кинтекс" ЕАД гр. София 1407 София, бул. "Джеймс Баучер" № 66, тел: +359/2/866 23 11, факс: +359/2/963 11 23, +359/2/963 16 12; e-mail: minkin@mbox.contact.bg
10 "Мак" АД гр. Габрово www.mak.bg
11 "Мусала" АД гр. Самоков 2000 Самоков, ул."Христо Максимов" № 37; тел: +359/722/66 115; факс: +359/722/66 89; e-mail: mussala@abv.bg
12 "Оптикоелектрон груп" АД гр. Панагюрище www.oe-group.orgwww.inpark-oe.com
13 "Оптикс" АД гр. София www.optixco.com
14 "Самел -90" АД гр. Самоков www.samel90.com
15 "Терем" ЕАД гр. София www.terem.bg
16 "Черно море" АД гр. Варна www.tchernomore.com
17 "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД гр. Сопот www.vmz.bg
18 "Емко" ЕООД гр. София 1407, гр. София, район "Лозенец", ул. "Джеймс Баучер", № 76, п.к. 142; тел. 963 34 81, 963 32 54; факс 963 21 85, 963 07 66; e-mail: emco@gbg.bg
19 "Завод за пружини" АД с. Крън, област Стара Загора www.springsbg.com
20 "ОМЗ" ООД гр. София www.omz-bg.com
21 "Мелопа" ООД гр. София 1404, гр. София, п.к. 74; тел./факс 856 17 06, тел. 955 44 87; e-mail:melopabg@yahoo.com
22 "Електрон консорциум" АД гр. София electron-bg.eu/index.htm
23 "Електрон прогрес" ЕАД гр. София www.eprogress.bg
24 "Авиотехника" ЕООД гр. Пловдив www.aviotechnica.com
25 "Центромет" АД гр. Враца www.centromet.com
26 "НИТИ" ЕАД гр. Казанлък www.niti.kazanlak.bg
27 "Електроапаратура" ЕООД с. Ковачевец, област Търговище www.elap.bg
28 "Ковашко пресов завод" с. Царева ливада, област Габрово 5380, с. Царева ливада, област Габровска, тел: 00359/066/28731, fax: 00359/066/28731, e-mail: kpz2000_bg@yahoo.com
29 "Импулс"АД гр. Габрово www.impuls.bg
30 "Марс армор" ООД гр. София www.marsarmor.com
31 СД "Бронет-Атанасов и сие" гр. Русе 7000 Русе,  ул. Чавдар Войвода No.32 , тел.: +359 82 270076

© 2022
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan