Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

функции в областта на отбранително-мобилизационната подготовка на страната:


 • внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната проекти на актове по поддържането и използването на системата за управление на централната и териториалната администрация във военно време;

 • приема годишни методически указания за дейността по отбранително-мобилизационна подготовка на страната и годишен план за контрол на министерствата, областните управи, органите на местното самоуправление и търговските дружества по изпълнение на задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;

 • приема методически указания за изготвяне, актуализация и изпълнение на държавния военновременен план и другите военновременни планове;

 • одобрява и предлага на Министерския съвет за приемане методика за изготвяне и изпълнение на военновременния бюджет, внесена от министъра на финансите;

 • одобрява и чрез министъра на отбраната предлага на Министерския съвет за приемане проект на държавен военновременен план;

 • внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката, енергетиката и туризма проект на програма за усвояване производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция от юридическите лица;

 • анализира състоянието на държавните резерви и военновременните запаси;

 • внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката, енергетиката и туризма проекти на актове относно реда за създаване, поддържане и използване на производствените мощности по военновременния план;

 • одобрява внесените от Министерството на отбраната заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка;

 • взема решения за освобождаване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси и осъществява контрол върху сделките с тях чрез свой работен орган, чийто състав и ред за работа се определят с акт на Министерския съвет;

 • предлага чрез министъра на отбраната за приемане с акт на Министерския съвет на условията и реда за привеждане на централната и териториалната администрация от мирно във военно положение.


© 2022
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan